Πιστοποιήσεις

Η επιχείρηση  Kabrianis Family  είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται και βασίζεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2005 , από τον οργανισμό την TUV AUSTRIA HELLAS .

Η Kabrianis Family πιστή στην Πολιτική Ποιότητας της και στην δέσμευση της για συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών παραγωγής και παράδοσης των προϊόντων της, θεσπίζει Στόχους Ποιότητας.

Πολιτική της επιχείρησης είναι η συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών της, για τα προϊόντα που τυποποιεί  καθώς επίσης και η συνεχής αναζήτηση και ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών τους. Κύριος στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων.